kop diensten

Organisatieoptimalisatie

Organisatie optimalisatie                                                                            Contact

CalculatieKostprijsberekeningmodel
Met een model inzichtelijk maken van de totale kosten die gemaakt worden voor het produceren of leveren van producten of diensten. Voor het vaststellen van de (integrale) kostprijs van een product of dienst kan AQM een bijdrage leveren. Met behulp van tijdnormen en de te maken kosten, voor het produceren of leveren van het product of de dienst, kan de marge bij verkoop worden berekend. De totale kosten worden opgesplitst in directe kosten en indirecte kosten. In de praktijk worden daartoe drie vormen van kostprijsberekening gehanteerd: de opslagcalculatiemethode, de kostenplaatsmethode en de productiecentramethode.

 Aanpak:

 • toepassen van tijdnormering methodieken;
 • het inzichtelijk maken van de totale kosten voor producten, leveringen of dienst;
 • het opsplitsen in directe en indirecte kosten;
 • het uitzoeken van het meest passende model als kostprijsberekening.

 Resultaat:

 • een kostprijs calculatiemethode die past bij de organisatie,
 • inzicht in de kosten en baten,
 • zinvolle nacalculatie methodiek mogelijk.

[naar boven] [terug]

HaalbaarheidsonderzoekHaalbaarheidsonderzoek (feasibility  study)
Analyseren met een haalbaarheidsonderzoek, of de eisen die aan een product of dienst zijn gesteld, te verwezenlijken zijn. Een haalbaarheidsonderzoek wordt uitgevoerd om te voorkomen dat onnodig veel geld of tijd wordt geïnvesteerd in een project of onderneming. Door dit onderzoek kan men antwoorden krijgen op vragen voor wat betreft financiering, structurering, uitbreiding en producten. Uit deze antwoorden komt naar voren wat voor de organisatie de beste investering is en hoe hoog deze uitvalt. Belangrijk voor financiers en bv. het ondernemersplan.

Aanpak:

 • huidige processen kritisch bekijken o.b.v. de te verwachten opties;
 • mogelijke valkuilen en verspillingen zichtbaar maken binnen het gegeven kader;
 • vastleggen van mogelijke richtingen en oplossingen geven;
 • visuele weergave om processen inzichtelijk te maken.

Resultaat:

 • beslissingsmodel voor een overwogen keuze mogelijkheid,
 • inzicht in de kosten en mogelijkheden (lay-out, output, capaciteit, investering, etc.).

[naar boven] [terug]

VSIValue Stream Improvement (VSI)
Het visualiseren van de informatiestroom en activiteiten op kantoor. Dit is een techniek die gebruikt wordt om de informatie- en formulierenstroom binnen kantoorfuncties te analyseren en eventueel te veranderen.

Aanpak:

 • huidige processen kritisch bekijken v.w.b. de informatie en formulierenstroom;
 • verspilling van werkmethoden zichtbaar maken;
 • oplossingen geven en vastleggen van het te verwachten potentieel;
 • visualiseren van de informatie en documentenstroom.

Resultaat:

 • kostenbesparingen,
 • betere werkmethoden,
 • kortere doorlooptijd,
 • optimale lay-outs.

[naar boven] [terug]

Voruntersuch mogelijkheidOrganisatiescan
Aan de hand van een kritisch onderzoek de zwakke en sterke punten in een organisatie vaststellen. Om een goed beeld te krijgen, afhankelijk van de probleemstelling, wordt gefocusseerd op de organisatie, lay-outs en/of de proces- en informatiestromen.

Aanpak:

 • huidige processen kritisch bekijken en analyseren om deze inzichtelijk maken;
 • focus op processen en interacties;
 • inzetten van verschillende methodieken als flowcharts (bv. functiestroomdiagram, Sankey-diagram), SWOT, e.d.;
 • oplossingen geven en vastleggen van het te verwachten mogelijkheden.

Resultaat:

 • lagere kosten,
 • doorlooptijd verkorting,
 • productiviteitsverhoging.

[naar boven] [terug]

© 2018 AQM International Consulting