Casus 2 “voormontage continueren of uitbesteden?”

UITGANGSSITUATIE
De producent stond voor de keuze: doorgaan met een voormontage activiteit of dit werk uitbesteden.

GEKOZEN AANPAK
Als eerste zijn de bestaande normtijden geactualiseerd. Parallel daaraan zijn de lay-out van de afdeling, de gereedschappen en de aan- en afvoer onderzocht. Met een spaghetti-diagram zijn de loopwegen zichtbaar gemaakt. Door potentiële verbetering in te delen in een korte, middellange en lange termijn, kon visueel worden gemaakt wat elke stap of fase oplevert (met investeringen, methode wijziging, e.d.). Samen met Logistiek is gekozen om ABC-toelevering in te voeren, om zo de m2, en daarmee loopwegen, te verkleinen.

Bij het opstellen van een matrix, met alle aanbevelingen per fase, is tevens een grafiek gekoppeld. Visueel zijn daarmee de besparingen per fase zichtbaar. Dit maakt de keuzes en het doorvoeren voor het management eenvoudig.

Voor invoering zijn de analyses en verbetervoorstellen besproken met een representatieve medewerker, waardoor de acceptatie is vergroot.

RESULTATEN

De voormontage is voor de fabriek behouden. Door actualiseren van de normtijden, kleine methode aanpassingen en geringe investeringen kon het aantal fte’s worden teruggebracht van 9 naar 7. Ook, door gedoceerde uitgangsmaterialen logistieke levering en verkorte transport- en loopwegen. Bijkomend voordeel is dat de aanlevering aan de montageband voortaan opeenvolgend is (sequens).